Menu

Gezonde jeugd en intergenerationele overdracht

Binnen dit thema onderzoeken wij onder andere de volgende onderwerpen Jeugd en onderwijs, Jeugd en gezin en Kansrijke Start. Het onderzoek van AWPG Mosa is daarbij vaak aan projecten zoals Trendbreuk gekoppeld. Zo brengen onderzoek en praktijk bij elkaar.

 

Een groep kinderen die speelt met zeepbellen.

Jeugd en onderwijs

Burgerschapsonderwijs is een verplicht vak op het MBO, met een inspanningsverplichting en zonder eindtermen. Het vak kan een student de meest elementaire waardevolle vaardigheden leren om als burger deel te nemen in de maatschappij.

Op het VISTA college wil men het curriculum Burgerschapsonderwijs samen met studenten door-ontwikkelen, zodat het aansluit bij de behoeftes van de studenten zelf. Bij vier verschillende opleidingen wordt praktijkonderzoek verricht, naar de vraag onder welke voorwaarden het mogelijk is om samen met studenten een curriculum te ontwikkelen. Vervolgens willen we weten wat de opbrengst is voor de studenten zelf.

Jeugd en gezin

Bij het project Uithuisplaatsen: Hoe kan het anders? onderzoeken we samen met een aantal betrokken gemeenten en Bureau Jeugdzorg waarom er in Zuid-Limburg veel gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp met verblijf en uithuisplaatsingen in vergelijking met de rest van Nederland.

Zo kijken we of kenmerken van Limburgers en hun gezinnen te maken hebben met gebruik van jeugdhulp en het hoge aantal uithuisplaatsingen in Zuid-Limburg, of dat we op zoek moeten naar andere oorzaken. Daarnaast gaan gedragswetenschappers van de gemeenten en Bureau Jeugdzorg kijken welke zorg er wordt verleend aan welke kinderen en in welke gezinnen. Wanneer leidt dit traject tot een uithuisplaatsing of een andere vorm van jeugdhulp met verblijf, en wanneer niet?

De onderzoeksvraag omvat kindfactoren, zoals het geslacht, de leeftijd, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking; kenmerken van de hulpverlening zoals een verklarende analyse, het inzetten van traumagerichte interventies en het bespreken van alternatieven voor uithuisplaatsingen; en gezinsfactoren, zoals mishandeling en verwaarlozing, conflicten tussen ouders en schulden.

Tenslotte gaan we praten ouders, jongeren en jeugdzorgprofessionals over wat er geleerd is van het proces, wat onze conclusies betekenen en wat er verbeterd moet gaan worden. We maken ook een verslag van al onze bevindingen voor medewerkers van bijvoorbeeld de gemeente en de andere kenniswerkplaatsen.

Kansrijke Start

Een kansrijke eerste 1.000 dagen van het leven, vanaf het moment van conceptie tot aan het 2e levensjaar van het kind. In Zuid-Limburg hebben we de ambitie om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te geven. Om dat te bereiken wordt o.a. ingezet op het versterken van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein rondom aanstaande en jonge gezinnen in een kwetsbare positie in zogenaamde ‘Knooppunten Kansrijke Start’.

Middels een praktijkgericht actieonderzoek evalueren we het opzetten, implementeren en functioneren van deze multidisciplinaire overlegvorm in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals; gemeenten die in de landelijke top 10 staan van slechtst scorende gemeenten op vroeggeboorte en laag geboortegewicht.

Een andere innovatie is de proeftuin Geboortezorg Flex (kraamzorg) die inzet op gratis kraamzorg en langere inzet van de kraamhulp voor gezinnen in een kwetsbare positie. Met een proces- en effectevaluatie brengen we de resultaten van deze proeftuin in beeld. Dit project volgt op een verkennend onderzoek naar de redenen van gezinnen om te kiezen voor minimale kraamzorg.