Menu

Infectieziektebestrijding

Binnen het thema infectieziektebestrijding onderzoeken wij onder andere de onderwerpen Vaccinatiebereidheid, Infectieziektepreventie, Infectieziekten en Seksuele gezondheid. Op dit gebied werkt AWPG Mosa nauw samen met 4 andere Academische Werkplaatsen in CAPI (Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten).

Testafname infectieziekten

Vaccinatiebereidheid

Het aanbieden van vaccinaties tegen verschillende ziekten is een manier waarop de GGD de burgers beschermt tegen infectieziekten. Als genoeg mensen zich laten vaccineren helpt dit bij het creëren van groepsimmuniteit. Daarom is het voor de GGD belangrijk om te weten waarom mensen zich wel en niet laten vaccineren.

Om deze zorg doorlopend te blijven verbeteren dat AWPG Mosa dan ook onderzoek naar de vaccinatiebereidheid van burgers. Daarbij kijken de onderzoekers naar verschillende thema’s rondom de vaccinatiezorg. Denk bijvoorbeeld aan prikangst, het effect van desinformatie en het vaccineren over de grens.

Infectieziektepreventie

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt dubbel voor infectieziekten. Het voorkomen van infectieziekten is een belangrijke taak van de GGD. Denk bij infectie(ziekte)preventie bijvoorbeeld aan vaccinatie en screening, maar ook aan handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het verbeteren van infectie(ziekte)preventie is het essentieel om rekening te houden met verschillende doelgroepen, stakeholders en (zorg)sectoren. Om erachter te komen wat wel en niet werkt, wordt binnen AWPG Mosa onderzoek gedaan naar de belemmerende en bevorderende factoren voor infectie(ziekte)preventie. Deze kennis kunnen we gebruiken om op maat gemaakte verbeteracties in te zetten. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het optimaliseren van het Hepatitis zorgaanbod voor immigranten, het identificeren van verschillende redenen om wel of niet deel te nemen aan een vaccinatiecampagne, of het in kaart brengen van de barrières en faciliterende factoren voor de toepassing van infectiepreventiemaatregelen door zorgprofessionals.

We werken in onze projecten en onderzoeken samen met verschillende zorgprofessionals (zoals huisartsen en consultatiebureaus), zorginstellingen (zoals gehandicaptenzorg of GGZ), andere GGD’en en maatschappelijke organisaties (zoals migranten expertisecentrums).

Infectieziekten

Sinds de uitbraak van het coronavirus eind 2019 heeft de coronapandemie grote gevolgen gehad voor individuele gezondheid en de maatschappij. De maatschappij kreeg te maken met infectiepreventiemaatregelen die frequent werden bijgesteld door bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe varianten en vaccinatiecampagnes.

Inmiddels zijn er wereldwijd miljoenen besmettingen bekend die in een selecte groep mensen tot ernstige acute effecten leiden. De impact van alle besmettingen op de lange termijn is nog grotendeels onbekend. Een deel van de mensen die corona heeft gehad, houdt voor langere tijd klachten, ook wel post-covid syndroom of long covid genoemd. Er is (nog) geen uniforme definitie om te kunnen bepalen of iemand het post-covid syndroom heeft. De langdurige klachten hebben vaak invloed op lichamelijke en geestelijk welzijn alsook productiviteit.

In november 2021 is de GGD Zuid-Limburg gestart met een grootschalig vragenlijst onderzoek, de PRIME-Post COVID Conditie studie, om de prevalentie, risicofactoren en impact van het post-covid syndroom op de sociale, mentale en lichamelijke gezondheid in kaart te brengen. Hierbij wordt door middel van online vragenlijsten een groot aantal thema’s uitgevraagd, waaronder de zelf gerapporteerde gezondheid, vaccinatiestatus, sociaaleconomische situatie, sociaal netwerk, leefstijl, zorggebruik, coping en stigma. Deze uitkomsten worden vergeleken tussen positief geteste en negatief geteste volwassenen uit Zuid-Limburg. Zo proberen we de effecten van van longcovid, ofwel het post-covid conditie syndroom, te kwantificeren en kunnen we denken aan praktische adviezen voor de maatschappij en de gezondheidszorg.

Naast onderzoek naar COVID-19 doen we ook onderzoek naar HBV, HCV. Zo onderzoeken we hoe we migranten met een verhoogd risico op infectie beter kunnen bereiken voor sneltesten en het hoe deze infecties zich in de gevangenis gedragen.

Seksuele gezondheid

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, hiv, syfilis en hepatitis B zijn voorbeelden van de meest voorkomende soa. Condoomgebruik, de hiv-preventiepil PrEP, motivational interviewing, regelmatig soa-testen en tijdige behandeling zijn belangrijke preventie-strategieën voor de gezondheid van het individu en om transmissie naar anderen te voorkomen.

Bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD kunnen onder andere jongeren, mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers gratis terecht voor seksuele gezondheidszorg, zoals soa- en hiv-testen. Om de preventie en zorg te optimaliseren, doet de GGD Zuid-Limburg veelvuldig onderzoek in het kader van seksuele gezondheid en de preventie en zorg rondom soa.

We evalueren bijvoorbeeld het testbeleid door gebruik te maken van standaard verzamelde zorgdata. Ook zetten we ad-hoc vragenlijsten en interviews in bij opkomende vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn ons vragenlijstonderzoek naar drugsgebruik tijdens de seks (chemseks ) en interviews naar de toegankelijkheid van zorg voor thuissekswerkers. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we zorginnovaties, zoals een integrale aanpak voor seksuele gezondheid ‘op-afstand’ met onder andere thuisafnametesten voor soa en hiv (www.limburg4zero.nl) en preventie-gesprekken voor drugsgebruik tijdens de seks (Control@Chems).

We werken in onze projecten samen met zorgprofessionals, zoals huisartsen, ziekenhuizen, andere GGD’en, gemeenten, en met universiteiten en maatschappelijke organisaties, zoals het COC Limburg.